Mundart

Dit un dat op platt: Jewonne - Verloore

Dit un dat op platt: Stemmung

Dit un dat op platt: Fröhschobbe

Dit un Dat op Platt: Bierbörse

Dit un Dat op platt: Enkoffe

Dit un Dat op platt: Räät schrieve

Dit un Dat op platt: Alles Klar?

Dit un Dat op platt: Drusse

Dit un Dat op platt: Dat Sparpaket

Dit un Dat op platt: Wat dren es

Inhalt abgleichen