Mundart

Dit un Dat op Platt: Dat Een-Liter-Auto

Dit un Dat op Platt: Unkruck

Dit un Dat op Platt: Seeluff

Dit un Dat op Platt: Neu Finster

Dit un Dat op Platt: Düür wie nie

Dit un Dat op Platt: Rentenreform

Dit un Dat op Platt: De Berjische Kaffeetafel

Dit un Dat op Platt: Em Bierjaade

Dit un Dat op Platt: Düür Frequenze

Dit un Dat op Platt: Schollaanfang

Inhalt abgleichen