Mundart

Dit un Dat op Platt: De Klos kütt

Dit un Dat op Platt: En Popp

Dit un Dat op Platt: Wenn de Zoch kütt

Dit un Dat op Platt: Jood Zeuschnis

Dit un Dat op Platt: Motterdach

Dit un Dat op Platt: Zojooderletz

Dit un Dat op Platt: Kressdaach

Dit un Dat op Platt: Ne Weihnachtsbroode

Dit un Dat op Platt: Krank

Dit un Dat op Platt: Wengkterzick

Syndicate content